VENILALE----Komunidade uma kain 226 iha Suku Fatulia aldeia Osso-Uake Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau to’o ohin loron kontinua moris iha nakukun laran no seidauk asesu ba liña eletrisidade, tanba ne’e husu ba autoridade kompotente atu tau atensaun.

“Preokupasaun kona-ba infraestrtura báziku liu-liu Liña Eletrisidade, iha Postu Administrativu Venilale iha Aldeia 35 Aldeia so uniku Aldeia Osso-Uake mak seidauk asesu liña Eletrisidade ne’ebé mak dezde tempu Indonesia to’o ohin loron seidauk asesu liña eletrisidade,” dehan Xefí Suku Fatulia Angelino Moises Pereira ba Jornalista Business Timor (BT) iha Postu administrativu Venilale Munisipiu Baucau, Sexta-Feira (09/08).

Nia hatutan Baseia ba lista ne’ebe mak husi Ministru Obras Públiku hasai katak, planu tinan 2019 no tinan 2020 nian, mak sei dada Liña Eletrisidade nian, ba Munisipiu hot-hotu, maibe hare fali ba lista ida ne’e husi Aledeia Osso-Uake nian seidauk tama lista Adisionál. Xefí Suku hatete Postu Administrativu Venilale ne’e iha Aldeia 35, Aldeia Osso-Uake de’it mak seidauk asesu Liña Eletrisidade.

“Postu Administrativu Venilale iha ladeia 35, Aldeira 34 asesu ona Liña Eletrisidade, maibe aldeia Osso-Uake rasik mak seidauk asesu, Tanba ne’e Iha ne’eba mos iha aldeia ida deit mak seidauk asesu Liña Elektrisidade, maibe iha Aldeia tolu ne’ebe mak kompostu husi Aldeia ida husi Osso-Uake nian no Aldeia ida seluk mak husi Suku Builale nian involve mos Aldeia seluk,”dehan nia. (BT)