DÍLI----Preisdenti Komisaun Funsaun Públika (KFP) Faustino Cardoso hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi aktualiza proposta kona-ba planeamentu forsa traballu tanba durante ne’e rekrutamentu ba sira la bazeia ba análiza nesesidade forsa traballu nian.

“Ami mós aktualiza ba PM kona-ba proposta dekretu lei planeamentu forsa traballu ne’ebé KFP prepara tiha ona no iha tempu badak ami sei haruka mai iha PM atu oinsa bele haree no ami pronto disponível atu simu nafatin orientasaun atu hariku liu tan proposta dkretu lei planeamentu forsa traballu iha funsaun públika,” dehan Presidente KFP hafoin hasoru Malu ho Priemriu Ministru Taur Matan Ruak iha Palasiu Governu semana liubá.

Nia dehan, Dekretu lei kona-ba planeamentu forsa traballu iha setor públiku tanba to’o ohin loron rekrutamentu sira ne’e la bazeia ba rekrutamentu ida ne’ebé di’ak no la bazeia ba análiza nesesidade forsa traballu. “Maibé bazeia de’it ba iha ga la iha osan maibé ema ita rekruta daruma sai barak liu tiha no balun ituan tiha tanba ne’e maka iha dekretu lei ida atu defini didi’ak ba oin bainhira instituisau ida atu rektruta ema tenke bazeia ba análiza nesesidade insittuisaun nian atu nune’e hatene ho serteja ema iha insituisaun ida nian,” katak nia.

Presidente ne’e mós informa, total funsionáriu públiku oras ne’e dadauk hamutuk rihun 30 resin ne’e la konta ho funsionáriu kajual sira karik kajual sira konta hamutuk bele to’o rihun 40 tanba kajual sira laiha baze de dadus iha KFP maibé iha Peyrol ne’ebé maka halo pagamentu ba sira.

Nia realsa katak, Komisaun funasaun públika hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Rauk atu aprejenta Komisaun Funsaun Públika nia pareser kona-ba proposta rejolusaun governu nian kona-ba definisaun vaga ba promosaun funsionáriu públiku sira.

Tanba iha artigu balun nia sentidu ladun klaru ne’ebé hamosu interpretsaun ne’ebé la hanesan entre gabineti Primeiru Ministru ho KFP tanba ne’e mi hato’o pareser inklui mós pareser atu halo altersaun ba dekretu lei númeru 1/2018 liu-liu ba iha artigu 7 atu hodi defini ho momoos no loloos kona-ba konteudu artigu ne’e hodi bele evita interpretasaun ne’ebé la hanesan.

“La hanesan liu-liu liga ho 10% husi vaga alvu promosaun ka 10% husi númeru kandidatu konkorente ba vaga ida ne’e maka la hanesan tanba ne’e maka dlan oinsa atu halo altersaun ba artigu 7 husi dekretu lei númeru 1/2018. Primeiru Ministru fó ona orientasaun atu ls’o ho altersaun ida,” tenika nia. (BT)