DÍLI----Durante ne’e Públiku kestiona ho kualidade obra husi Auto Estrada Suai ne’ebé foin lalais ne’e aat, hatan ba proekupasaun públiku nian ida ne’e, Ministru Obras Públikas, Salvador Eúgenio dos Reis Pires hateten, ida ne’e tanba Dezastre Naturais la’ós tanba obra mak la kualidade.

“Prosesu konstruksaun Auto Estrada Suai iha tempu aat hau bolu kedan ekipa sira aprezenta, iha faze primeiru ne’e ami deskonfia tanba volume husi udan ne’ebé boot halo rai halai, primeiru ami hanoin katak kualidade mak la iha, afinal la’e, depois halo tiha estudu Geoteknikú, katak rai orijinál mak halo la’ós rai ida ne’ebé hodi ateru,” Esplika Ministru ne’e ba jornalista sira iha Palasiu Governu Díli, (13/02/2019).

Membru Governu ne’e aumenta tan katak, akontesimentu ida ne’e hatudu katak, la’ós obra mak la kualidade maibé hatudu katak, Dezastre Naturais ne’ebé akontese bainhira ema hotu mós la hanoin atu akontese. “Ida ne’e signifika katak dezastre naturais la’ós tanba obra mak la kualidade, tanba tekniku sira nia observasaun hatudu estrada aat ne’e la’ós rai ne’ebé ateru mak monu,” informa nia.

MOP mós realsa katak, orsamentu ne’e sei aloka hodi hadia konstrusaun Auto Estrada ida ne’e sei halo poupansa ho ida ne’e sei ezekuta $1 millaun no prosesu ida ne’e agora dadaun iha hela ADN nia liman.

“Hosi konstruksaun auto estrada ida ne’e ita sei halo poupansa $4 Milloens no sei uza porvolta $1 Miliaun atu halo fali reparasaun ba fatin ne’ebé afeitadu, kustu ne’e ha’u pronunsia tiha ona katak iha hela ADN, sira haree hela prosesu sistemativa ne’e, kuandu kustu ne’e hotu ona ita sei lori mai iha Konsellu Ministru tanba projetu normalmente $5 Milloens ba leten nia extensaun kada mudansa ita tenki lori mai Konsellu Ministru hodi halo aprovasaun,” ko’alia Ministru Obras Publiku ne’e.

Ministru ne’e mós esplika kona-ba prosesu bainhira atu halo estrada ida presiza estudu, hodi nune’e bele identifika no prevene risku hirak ne’ebé atu akontese iha futuru.

“Bainhira ita halo estrada ida ita sei halo estudu Geotekniku, Estudu Viabilidade no estudu seluk tan teknikú sira halo ona, ha’u fiar katak bazeia ba estudu ne’e mak ita dezenvolve nia design tiha mak ita foin ba halo implementasaun,”. 

“Ida ne’e signifika katak risku ne’ebé iha tenki identifika ona iha tempu ida ita halo estudu sira ne’e, hodi nune’e design hodi antisipa labele iha dezastre naturais sira hanesan nene’e”, esplika MOP.

Auto Estrada Suai ne’ebé foin inagura iha tinan kotuk iha loron 17/11/2018, inagura husi Ministru Obras Públikas, Salvador Eúgenio Soares dos Reis Pires ho Ministru Estadu Prezidénsia Konsellu Ministru (MEPKM), Agio Pereira, estrada ne’ebé liga husi Fatukai-Zumalai ho kilometru 30.3 ho total Orsamentu hamutuk Millaun $304. (BT)