DÍLI----Ministru Agrikultura no Peskas Joaquim Jose Gosmão dos Reis Martins halo enkontru Bilateral ho Reprezentante Ministru Negosiu Estranjeiru Israel no nia komitiva, hodi hametin liutan kooperasaun nasaun rua ne’e iha futuru liu-liu iha setor Agrikultura.

Hafoin remata enkontru Ministru Agrikultura no peska Joaquim Jose Gosmão dos Reis hatete iha tinan ne’e Governu Israel sei simu timoroan na’in 70 atu ba hala’o estudu iha Israel.

“Iha tinan 2019-2020 Governu Israel liu husi (AICAT) sei simu Estudante timor-oan ho numeru 70, enome Governu Timor-Leste nia naran apresia tebes ho Governu Israel nia koperasaun oferese ona oportunidade ba estudante joventude Timoroan atu sira bele hasa’e sira nia kapasidade no esprensia konesementu Agrukultura nian,” hatete Ministru ne’e ba BT Kinta Feira (31/01).

Ministeriu Agrikultura apresia tesbes ho koperasun entre Governu Timor-Leste ho Governu Israel nia koperasaun ne’ebé bele fó oportunidade ba Timoroan sira aumenta diak liu tan nia konesementu iha area agikultura nian iha Israel hodi mai aplika fali iha Timor-Leste.

“Iha tinan ida ne’e mos Governu Timor-Leste sei aloka tan Timor sira ne’ebé mak atu ba aprende no hasa’e konesementu iha area agrikultura nian iha Israel,” dehan nia. Nia husu joventude hotu presiza aprende didiak atu lalika lakon oporunidade ne’ebé mak iha, tanba ne’e husu joventude hotu atu lalika lakon oportunidade hodi kompete iha oportunidade ne’ebé mak hetan.

Governu Timor-Leste mos senti orgullu ho Governu Israel nia apoiu ne’ebé mak kapas tebes atu nune bele kapasitas Timoroan sira nia konesementu atu oinsa sira bele dezenvolve agrikultura ida ne’ebé mak sustentavel iha Timor-leste.

“Timoroan hotu presiza iha koñesimentu agrikultura atu nune bele hasa’e no dezenvolve diak liu tan ita nia ekonomia iha ita nia nasaun liu husi agrikultura,” hatete ministru ne’e. Governante ne’e husu ba joven timoroan sira prepara-an hodi aproveita oportunidadene ne’ebé mak iha hodi hadi’a joven sira nia koñesimentu iha area agrikultura. (BT)