Dili----Kompana Real State no Properti Liu husi Distributor no dealership Tjing Fa Ho, ho nia Protudu Hanesan Kareta ho Modelu Suzuki halo Demostrasaun ba kareta ho Modelu foun hanesan SWIFT no Jimny.

Kareta SWIFT nudar Kareta ida ne’ebe halo produsaun iha Thailandia iha tinan 2018 no Kareta Jimny produs iha nasaun Jepan iha tinan 2018 ho modelu ne’ebe uniku nomos hanesan kareta Modelu foun ne’ebe kompana Tjing Fa Ho halo importasaun mai iha Timor-Leste.

Tuir Shamin Khan nudar Responsabilidade kontrolu ba iha Kompana Tjin Fa Ho hateten katak Objetivu kompana Tjing Fa Ho nudar Dealer Suzuki halo Demotrasaun refere oinsa bele Kliente no publiku sir abele hare direitamente ba kareta modelu foun ne’ebe kompana Importa husi rai Liur.

“Ohin ita hanesan halo Lansamentu ba kareta foun ho modelu SWIFT no JIMNY ne’ebe mak kompana importa husi nasaun Thailandia nomos Jepan,” dehan nia ba BT iha edifisiu Suzuki Hudi laran foin lalais ne’e. Nia dehan husi Demostrasaun refere nudar parte ida Kompana halo Lansamentu ba produtu foun refere atu oinsa kliente sira observa direitamente ba Modelu kareta inklui mos kualidade kareta ne’ebe kompana prepara.

Khan Mos hateten katak kareta ne’ebe mak kompana demotra nia folin Dollar Amerikadu $20.000 inklui kualidade ne’ebe diak nomos bele uza ba iha kualker Estrada inklui nia mos uza Gazolina. Alende ne’e mos nia dehan kareta ne’ebe Kompana faan laos deit SWIFT no JIMNY maibe iha mos kareta ho modelu seluk nomos iha ekipamentu Pejadu sira ne’ebe ho nia modelu oin-oin.

Tuir Observasaun BT katak iha demotrasaun ne’e maska Visita husi director kompana sira seluk nomos ajensia internasional sira. Iha demotrasaun refere manager nomos funsionariu sira ne’ebe halo demotrasaun hodi esplika kondisaun kareta nomos nia espesialidade programa kareta nian iklui halo mos testu ba mesin kareta. Maske demotrasaun ne’e lao durante oras 2 resin maibe hetan partisipasaun maksimu husi kliente nomos publiku sira tanba sidadaun estranjeiru sira. (BT)