DILI----Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Planu Financas no Banku Central Timor Leste (BCTL) finalmente lansa ligasaun Sistema Interligadu informasaun Jestadun Financeiro, Planeamentu Rekursus Governu nian (IFMIS-GRP) ho Banku Central nia sistema tranferensia automatiku naran “ refe Transferensia iha Momentu Real” ka R-Timor.

Ministeriu Planu Financas no Free Balance hahu ho projetu STP (Straight Through Processing) iha fulan Agustu 2014 ho objetivu principal atu liga uniku sistema informasaun Jestadun Finanseira governu nian ho BCTL nia sistema pagamentu. Diskusaun inisial kona ba ligasaun GRP no R-TIMOR akontese iha tinan refere ne’ebé repezentante sira husi Ministeriu Financas ,BCTL Free Balance no Montran partisipa.

Ligasaun GRP-R-TIMOR nia faze ba dahuluk ho avisu paramentu elektroniku ne’ebé seguru no semi automatiku- SEPA haruka ba BCTL) hahu iha fulan maiu tinan 2015 no funsionariu ho susesu to’o foin dadauk iha fulan janeiro 2018.

Diskursu Primeiru Ministru Mari Alkatiri iha lansamentu Sistema Interligadu GRP no R-TIMOR nia hateten Sistema refere nudar sistema ne’ebé komplesku iha intregadu iha sistema ba pagamentu Estadu nian, inklui sosiedade publiku, Veteranus, terseiru Idade nomos investor sira iha bens servisu nian.

“Ha’u hanoin partikulamente sistema ida ne’e signifikativu no iha serteja iha retornu iha sistema Estatais dividas nian n’ebe konekta ho sistema Banku Central nomos ho Banku Estadu BNCTL nian,” dehan Primeiru Ministru Mari Alkatiri iha Edifisiu Ministeriu Financas kinta – feira (10/02).

Ho susesu ne’ebé iha Primeiru ministru agradese ba eis Ministru nomos ba entidade hotu nia servisu ne’ebé mak konsege realize sistema intereligadu ne’ebé bele ajuda ona servisu estadu nia iha prosesu pagamentu ne’ebé mak fasil ho sistema otomatika no lalais liu tan. Maske durante ne’e sistema pagamentu lao ho sistema Manual maibe liu husi sistema refere bele redus ona problema sira ne’ebé mak durante ne’e Timor Leste hasoru.

Nia fo parabens ba Ministeriu Financas no Banku Central nia servisu no fiar katak servisu refere sei lori vantajen boot ba iha Timor Leste. Iha biban ne’e Ministru Planu no Financas Rui A.Gomes hateten lansamentu lote inisial ne’ebé kompostu husi tranzasaun 29 mak konjuntu pagamentu elekroniku totalmete automatiku ba dahuluk ne’ebé prosesa ho susesu husi Sistema GRP MF nian ba sistema R-TIMOR BCTL nian iha tempu real hanesan parte faze ba sira nia implementasaun faze daruak ne’ebé inklui surat paramentu no rekonsiliasaun bankaria.

Ikus liu mak implementasaun faze ba datolu ne’ebé konsentra iha prosesu ligasaun ho reseita liu husi R-Timor ne’ebé MPF no BCTL diskute dadaun. “Solusaun husi Free Balance Planeamentu Rekursu Governu (GRP) nian ba governu Sentral fornese previzibilidade no kontrolu kona ba ezekusaun orsamentu, finansas publikas ne’ebé solidu no estabilidade fiskal boot liu husi tranparensia no responsabilidade ida ne’ebé di’ak liu,” dehan Ministru Planu no Financas Rui A.Gomes.

Nia dehan FreeBalance nia akontabilidade suite mak soluaun GRP ida ne’ebé Autormatiza sikl tomak jestaun orsamentu nian, inklui Orsamentu ne’ebé bazea ba politika, kuandu despezas prazu Media (MTEF) transferensia Orsamentu prioridade despezas, jestadun rekursu Esternus, kontas projetus espesiak sira nian no desentralizasaun fiskal.

Rui afirma iha parte seluk sistema R-TIMOR mak sistema Pagamentu eletroniku ida modern no autormatiku ne’ebé BCTL mak opera no liga ho Banku Komersial hotu-hotu iha Timor Leste liu husi rede dadus interbankaria privadu ne’ebé segura maka’as hodi premite pagamentu iha formal fasil , efisiente no seguru iha tempu real husi seluk nain ba benefisariu, liu husi kontas likidasaun husi bank respetivu iha BCTL.

R-TIMOR mak pasu dezenvolvimentu ba dahuluk ba futuru sistema pagamentu nasional no sei garante ba sidadaun timoran hotu – hotu la konsidera nia lokalizasaun ka situasaun finanseira, asesu ba servisu finanseiru modern ne’ebé asesivel. “Prosesa pagamentu husi GRP ba R-TIMOR, ne’ebé tranfere osan entre konta partisipante sira nian ne’ebé rai iha sistema laran, MPF no BSTL asegura katak lina Ministriu, Ajensia publika autornoma no munisipiu sira sei simu osan iha sira nia konta lalais liu no bai-bain iha loron hanesan bainhira haruka pagamentu elektroniku.

Agora dadaun, Banku Loak komersial lima mak parisipa direita R-Timor nian no PPF nudar partisipante indiretu,” katak nian. Ministru Planu Financas mos dehan Relevante prestasaun servisu bankaria tradisional iha ajensia real sira hamenus ba beibeik iha mundu atual finanseiru ne;ebe teknolojia premite introdus modelu korespondensial bankaria banhira eskola, instalasaun komersial klinika medika ka ingreja rasik bele assume papel pagamentu finanseiru no baziku hamutuk ho banku instalasaun finanseira sira ne;ebe iha licensa tuir BSTL.

“Lansamenetu ofisial ligasaun GRP-R-TIMOR (STP) ministeriu Planu no Finansa ho BCTL marka Marku eselente no ho susesu ida ba governu Timor Leste no ba nasaun tomak ne’ebé kontinua apoiu ninia esforsu kona ba reforma fiskal husi tranparensia no responsabilidade ida ne;ebe di’ak liu,” informa nia.

Iha fatin hanesan Governador Banku Central Abraão Vasconselos hateten katak Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Planu Financas no Banku Central marka tan istoria ida ne’ebé halo pais barak iha mundu sei tur ho Timor nia naran no sei konta Timor Leste nia dezenvolvimentu iha area jestaun definanccas publiku no sistema pagamentu nasional.

“Ita asiste prosesu interkonesaun entre Sistema GRP no R-TIMOR rede interbankaria ne’ebé liga banku hotu iha Timor Leste,” dehan Governador BCTL Abraão Vasconselos. Nia afirma dezenvolvimentu refere istoria tebes tanba tuir publikasaun husi Bank For International Settlement iha banku hitu de’it iha mundu mak iha ligasaun direta entre governu nia sistema ho sistema pagamentu interbankaria.

“ha’u hodi banku Central no komunidade seitor finanseiru , liu-liu setor bankaria nia naran felisita governu enpartikular Ministeriu Planu Financas ba dezenvolvimentu importante ida ne;e ida ne’e,” dehan Governador.

Nia afirma katak sistema intregarasaun sistema GRP Ministeriu Financas nian ho sistema R-TIMOR importante tebes ba dezenvolvimentu Sistema pagamentu Nasional nian iha futuru tanba la’ós de’it atu halo prosesu likidasaun (Settlemen iha sistema pagamentu nasiaonal sai efisiensia no efetivu maibe mos interligasaun ida ne’ebé sei sai hanesan intrumentu principal hodi transorma TL nia ekonomia ida ne’ebé Cash Based.

Liga ho sistema ne’ebé iha Governador BCTL informa katak iha tinan 2013 Banku Central hahu inisiativa atu moderniza ita nia sistema Pagamentu Nasional no iha tinan 2014 TL dezenvolve estratejia ida ne;ebe sai hanesan matadalan ba parisipante sira hotu iha sistema financeira TL nian inklui fornesedor servisu pagamentu atu uza hanesan referensia banku, bainhira sira halo investimentu ka moderniza sira nia servisu ka produtu tanba ida ne;e visaun ida atu tranzasaun hotu iha elektroniku inklui mos ba iha nasaun rai liu mos.

Tan ne;e konsege realize iha tinan 2018 nudar istoria ida ba iha Timor Leste nia dezenvolvimentu Finanseiru nian rasik. Iha sermonia lansamentu refere Ministru Planu no Financas Rui A.Gomes no governador Banku Central Timor Leste Abraão Vasconselos konvida RDTL nia funsionariu nivel as hotu, inklui Ministru, Vice Ministru no Ceo sira husi banku komersial local iha Timor Leste hanesan Banku Australia, Nova Zelandia (ANZ) Banku Mandiri, Banku Nasional Komersio Timor Leste (BNCTL) Banku Rayat Indonesia (BRI) no kaixa Jeral Depositus (BNU/KJD) no parte interesau sira seluk ne’ebé relevante hodi halo kedas tranferensia ne;ebe mak tuir mehi ne;ebe mak iha maibe problema ida ne;ebe iha mak ligasaun ho internet tanba TL oras ne’e iha munisipiu banku sira nia rende internet sei menus tebes. (BT)