Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.


DÍLI----Primeiru ministru Mari Bin Amudi Alkatiri hato’o nia mensazen natal ba povu Timor-Leste tomak no husu povu tomak labele laran taridu maibé hakmatek hodi hametin pás no estabililidade iha rai laran.

PM hatete, Hanesan primeiru ministru primeiru fó parabéns ba pov’u tanba povu nia matoridade sei hakmatek nafatin to’o agora no husu ba povu atu hakmatek nafatin no lalika laran taridu sedu liu ka tarde liu solusaun sei mai ha’u fó votus ba povu atu natal ida ne’e sai natal ida ne’ebé família hotu-hotu bele halibur aan hamutuk bele hametin unidade iha família, iha komunidade nia leet no iha nasaun tomak.

Ba povu tomak votus natal kmanek liu-liu ba povu katólika ba populasaun maioritaria natal kmanek ba katóliku no kristaun sira hotu “Ba tinan foun ha’u espera katak sai tinan foun duni foun ba ita hotu, foun atu muda mentalidade, foun atu hametin demokrasia, foun atu hametin pás no estabilidade 2018 tenke sai tinan ida atu muda sasán barak no tina foun ne’e sai hanesan tinan ida ne’e selu tiha tusan barak ne’ebé VII governu simu husi governu anterior tusan balun fahe projeitu barak no oisan laiha maibé ita fahe projeitu” dehan nia liuhusi konferénsia imprensa iha palaciu governu semana ne’e.

Hotu nune’e maka VII governu hakarak atu rejolve problema sira ne’e atu Timor-Leste ne’e hanesan nasaun labele moris ho tusan no tenke moris ho dezenvolvimentu no tenke dó moris ba povu tomak ida ne’e maka VII governu hakarak hahú hodi loke dalan ba governu aban bainrua sira bele kontinua saida maka di’ak.

“Povu doben Timor-Leste hela de’it loron hira ita atu komemora loron natal no iha semana ida resi tan tama ba tinan foun 2018 tinan 2017 ita hahú ho hakmatek ho esperansa bo’ot katak, eleisaun 2017 sei la’o ho di’ak sei la iha problema”dehan nia. PM afirma, Tebes duni ho povu tomak nia kontribuisaun no maturidade eleisaun la’o di’ak ba eleisaun presidensial no eleisaun parlamentár tuir mai ita hotu haree rejultadu eleisaun fó votu maioria ba partidu ida maibé maioria simples, povu fó mensajen di’ak tebes ba ita hotuv no hakarak ita hotu atu la’o hamutuk no servisu hamutuk.

“Esperansa bo’ot atu tama iha natal ida ne’e ita hotu bele hamtuk hodi la’o hamutuk serviosu hamutuk atu lori dezenvolvimentu ba rai idan e’e, triste tebes bainhira ita bele hatene katak iha natal ida ne’e iha povu nia espetativa bo’ot ida ne’ebé lider polítika sira la iha resposrta ho positivu triste tebes ita bele hatene katak iha natal ida ne’e iha uma kain balun ne’ebé la hetan kontente tanba problema osan mai husi orsamentu” dehan nia.

Entretantu nia mós realsa katak, Triste tebes bainhira haree iha natal ida ne’e tama tanba ho espetativa bo’ot ka preokupasaun bo’ot ida maibé ita bele haree katak povu hakmatek nafatin no povu hakarak nafatin atu hametin pás estabilidade,povu fó lisaun bót ida ba lideransa nasionál. (BT)