OE-CUSSE----Dezenvolvimentu Interligadu implementasaun ba Projetu sira ne’ebe lao iha Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) sai hanesan referensia ba partidu politika sira ne’ebe mak atu bele nate tuir hodi hare ba dezenvolvimentu nasaun nomos ba povu Timor Leste. Tanba implementasaun projetu ne’ebe lao iha ZEESM hatudu nia kualidade neebe mak garantia iha tempu naruk nia laran.

Tuir Prezidente Republika Francisco Guterres (Lú-Olo) hateten implementasaun projetu ne’ebe lao iha Oe-Cusse sai referensia ba Politiku nain sira atu bele nate tuir dalan ne’ebe mak iha. “Projetu ne’ebe kualidade diak, estrada no ho buat selu-seluk ho kualidade diak no ho projesaun ida ne’e sei nakloke ka kontinua ba oin nafatin atu hadia povu nia moris no ida ne'e sai referesia ba politiku nain sira,” dehan Prezidente Republika Francisco Guterres (Lú-Olo) ba Jornalista sira foin lalais ne’e.

Nia dehan implementasaun projetu iha Oe-Cusse Interligadu iha konstestu Dezenvolvimentu nasional laos deit hare ba zona franku liu husi projetu atu manan deit osan maibe sei hadia mos povu nia moris. “Por outruladu hau mos hakarak intende projetu sira iha Oe-Ccusse Ingradu iha konsetu Dezenvolvimentu Nasional laos hare deit hanesan zona franku ida liu husi projetu fisiku sira ne’e atu manan deit osan maibe naturamente maibe liu liu fila fali ba povu nia moris, Projetu ne’e atu hadia povu nia moris liu husi Saude, edukasaun, Barajen, Irigasaun tanba planu ida ne’e iterligadu iha Regiaun Oe-Cusse ninian liu-liu ZEESM nudar kontestu ida ne’ebe diak teb-tebes,” dehan Lú-Olo.

Nia mos afirma katak Porjetu ZEESM sai Referensia ba politiku nain sira atu bele hare ba konsetentu dezenvolvimentu Timor Leste laran tomak atu bele tuir dalan ne'e mak iha. “Bainhira Governu foun mai laiha interese atu kontinua iha politika atu ukun rai no povu ida ne'e atu hadia povu hotu hotu iha laos katak laiha, se laiha lalika ba tuir kampana no povu tenke hare didiak partidu politik sira hodi hare sira nia politika bele ukun,” fo Atensaun Nia.

Xefe estadu mos dehan iha Nasaun ida bainhira Dezenvolvimentu atu lao sempre iha problema maibe Povu tenke simu tanba hakarak lori nasaun ida atu lao ba oin presiza iha kontribuisaun husi Povu rasik tanba bainhira dezenvolvimentu diak povu sei hetan benifisiu rasik husi dezenvolvimentu ne’ebe iha. Tan ne’e nudar prezidente Republika assume knar nudar Prezidente Republika kontinua koopera ho governu mai bele kontinua nafatin dezenvolve politika ne’ebe iha.

“Bom hau nia esperansa nafatin ba projetu ida ne’e de faktu lao iha tinan 4 ka 5 nia laran projetu ne’e lao ba oin no espera ba oin diak liu tan maibe hau husu ba Povu oecusse atu prepara an atu assume projetu ne’ebe halo iha futuru bele kontinua nafatin ba oin atu ita nia jerasaun sira ikus mai bele hetan moris diak ida ne’e mak hau hakarak,” katak nian. Nia mos husu ba povu Timor Leste liu-liu iha Oe-Cusse atu kontinua hamutuk ho lori dezenvolvimentu ne’ebe lao iha Oe-Cusse bele lao diak liu tan iha futuru mai. (BT)