DILI----Pertamina Internasional Timor-Leste ne’ebe halao nia aktividade petrolífera iha teritoriu ida ne’e fo doasaun ran ba Hospital Nacional Guido Valadares relasiona ho selebrasaun primeiru aniversariu Pertamina Internasional Timor-Leste nebe monu iha loron 10 fulan Fevereiru.

Doasaun ran ne’e halao iha edifisiu Pertamina, Praia dos Coqueiros, Dili, tersa (21/2) semana kotuk.

Direktur Pertamina Internasional Timor-Leste, Agus Dwi Jatmoko hatete, objektivu husi atividade doasaun ran ida ne’e relasiona ho aniversariu Pertamina Internasional, no atividade ida ne’e hanesan kontribuisaun direta husi kompañia. Agus hatutan, iha doasaun ran ne’e rasik hetan partisipasaun masimu husi familia bo’ot Pertamina Internasional Timor-Leste tomak. Ne’e dunik liu husi doasaun ran ida ne’e bele kontribui ba ema ne’ebe presija ran iha hospital hodi salva sira nia vida.

Alende kontribuisaun ran ba hospital i pertamina mos sei halo tan atividade sosial seluk hanesan, kuda ai oan iha Metinaro hodi fo matak ba area refere. Direktur ne’e sublinha katak, liu husi kontribuisaun ekonomia ba Timor-Leste ne’ebe halao husi kompañia Pertamina iha tinan ida mak hanesan, selu taxa no seluk tan. Tanba negosiu prinsipal Pertamina mak prepara energia hanesan kombustivel (bahan bakar), oli no seluk tan hodi fornese ba Timor-Leste.

Taxa (pajak) ne’ebe sira hetan husi kada tinan sira selu pajak badan ho montante $900,000.00, no taxa importasaun ne’ebe sira halo kada fulan ho montante $300,000.00. Nia realsa katak, husi kombustivel ne’ebe kada fulan Pertamina Internasional fornese mai Timor hamutuk 4000kl (4000 ton), no husi violisidade ne’e rasik sempre sufisiente i nunka hetan keisa husi konsumidores., entertantu funsinariu ne’ebe servisu iha pertamina ne’e rasik hamutuk 40 ital, kompostu husi Indonesia nain 8 no restu timoroan hotu.

Iha fatin hanesan Funsinariu Pertamina Internasional TL Roni Alberto Vieira, orgulhu tebes ho atividade ida ne’e tanba bele kontribui ona ran ba hospital, para bele oferese ba pasiente ne’ebe persija ran, hodi nune’e bele suntenta ba sira nia moris. “Hanesan donor ne’ebe oferese ran, hau senti kontenti tebes tanba bele kontribui ona ran ba maluk ne’ebe presija ran, para atu salva sira nia vida,” dehan Roni.

Entertantu husi doasaun ran ne’ebe halo husi funsinariu Pertamina Internasional Timor-Leste, hahu husi siguransa, staff, no dirijente kompañia., maibe husi funsinariu ne’ebe halo teste so iha 14 pessoas deit mak prense kriteria hodi halo doasaun ran, i seluk la konsege tanba la tuir kriteria doasaun ran nian. (BT)