DILI----Alfandega mak nudar orgaun kontrolador ba sasan tama no sai liu husi portu, aeroportu no mos fronteira rai-maran no halo mos kobransa taxa ba sasan hirak ne’ebé tama no sai. Maibe to’o ohin loron Alfandega Timor-Leste seidauk hatudu rezultadu masimu hatama reseitas ba kofre Estadu.

Diretor Jeral Alfadenga Jose A. F. Abilio rekoñese to’o ohin loron Alfadenga sei iha problema balun ne’ebé sira hasoru hodi nune seidauk haree hotu tipu reseitas. “Alfandega nudar servisu ida ne’ebé tau matan ba iha sasan tama sai iha portu no fronteira  hodi fó reseitas ba estadu maibe durante ne’e problema ne’ebé Alfandega hasoru mak Alfandega seidauk haree hotu tipu reseitas ne’ebé tenke hatama,” hatete diretor jeral alfandega ministeriu finansas ne’e ba BT iha nia knar fatin sesta (16/10).

Nia dehan normalmente sasan sira tama iha Timor-Leste sei liu husi prosesu ida atu nune’e bele selu taxa ba iha estadu liu husi import duty, esai taxa  no karik bainhira identifika sasan balu tama kontra lei tenke hetan multa. “Normalmente ita iha taxa importasaun hanesan import duty, esai taxa, no mos  multa (penalty)  ne’e ita iha  maibe para alende ida ne’e ita mos haree katak iha importasaun balu ne’ebé sira hatama ba iha ware house  no  Alfadenga tenke kontrola bainhira hasai husi ware house hodi distribui fali ba iha loja sira atu fa’an maibe balu la iha,” dehan Abilio.

Se wainhira TL  ladun iha estika no ladun iha kontrolu entaun lakon reseitas balu husi kontrolu sira ne’e. Tan ne’e  mak nia dehan liu husi politika governu nian hodi halo reforma fiskal, institusaun Alfandega ne’ebé iha Ministeriu Finansas nia okos sei haree mos lakuna hirak ne’e hodi hadia reseitas. “Alfandega atu oinsa haree fila fali lakunas sira ne’ebé mak iha, liu liu prepara lei no prepara buat ruma hodi haree fila fali problema hirak ne’e hodi hadia ita nia reseitas”, nia afirma.

Bainhira jornalista husu kona-ba kuantidade rekursu no kualidade rekursu umanus ne’ebé iha Alfandega, diretor ne’e hateten katak kona-ba kuantidade rekursu sufisiente maibe presiza hadia kualidade. Rekursu umanus presiza hasa’e tan koñesementu liu husi formasaun. “Reforma ne’e haree iha setor hot-hotu laos haree husi enkuadramentu legal deit, infra-estrutura deit, sistema deit maibe haree hotu kona-ba reskursu ne’ebé kualifikadu. Bainhira rekursu laiha kualifikadu entaun tenke fó kapasitasaun  no formasaun ba funsionariu sira,” hateten nia. (BT)