DÍLI----Illa Atauru nu’udar zona ekonomia no potensiál ba turístiku tan ne’e Komunidade sira ho Inisiativa rasik hodi Dezenvolve area turistiku sira nune’e bele atrai turista sira hodi ba vizita illa Atauru.

Comments ()


DÍLI-----Relasiona ho situasaun rai laran ne’ebe ohin loron lao hahú fó implikasaun ba iha Dezenvolvimentu Nasional hahú hosi setór sira ne’ebe mak fó kontribuisaun ba ekonomia liu-liu iha atividade Komersiu tanbá rendimentu Empreza sira nian sei amiasa tun ba pursentu 30 iha tinan 2020.

Comments ()


DÍLI----Tuir Planu iha tempu badak Ministeriu Finansas sei hatoo Proposta Orsamentu Duodésimu ba iha Konsellu Ministru hodi bele tetu tanbá oras ne’e ba Orsamentu Jeral 2020 seidauk hetan aprovasaun hosi Parlamentu Nasional.

Comments ()


DÍLI----Bazeia ba estratejia Governu VIII nian katak iha tinan 2020 hakarak hasaé kreximentu Ekonómia porsentu 7.2 iha Timor-Leste maibé haree husi estratejia hirak ne’e kontinua sai konfuzaun ba iha Publiku. Rajaun ne’ebé sai konfuzaun tanbá iha nasaun ne’ebé ohin loron dezenvolvidu ho nia rendimentu ne’ebé bo’ot maibé seidauk iha kontribuisaun ida ne’ebé bele atinji nia kreximentu Ekonómia tuir numeru ne’ebé iha no halo komparasaun ho Timor-Leste ne’ebé ohin loron nia dependesia deit ba iha fundu minarai no seidauk iha rendimentu seluk ne’ebé bele subtitui fundu petroliferu.

Comments ()


DÍLI----Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) husu ba iha komisaun D ne’ebé trata asuntu ekonómia no dezenvolvimentu atu aumenta tan orsamentu Millaun ida ba iha fundu Transparansia. Kestaun ne’e hato’o hosi atual Vice-Ministru Obras Publiku ne’ebé oras ne’e haksumi hela nudar Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) Interinu wainhira hasoru malu ho Komisaun D iha Parlamentu foin lalais ne’e.

Comments ()