OE-CUSSE----Presidente da Repúbica, Francisco Guterres Lu-Olo apresia teb-tebes dezenvolvimetu ne’ebe halao iha RAEOA (Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse-Ambeno) tanba rezultadu ne’e bele lori Timor-Leste ba dezenvolvmentu sustentavel. No autor principal ba dezenvolvimentu ida ne’e mak Marí Alkatiri no Kay Rala Xanana Gusmão.

Comments ()


OE-CUSSE----Dezenvolvimentu Interligadu implementasaun ba Projetu sira ne’ebe lao iha Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) sai hanesan referensia ba partidu politika sira ne’ebe mak atu bele nate tuir hodi hare ba dezenvolvimentu nasaun nomos ba povu Timor Leste. Tanba implementasaun projetu ne’ebe lao iha ZEESM hatudu nia kualidade neebe mak garantia iha tempu naruk nia laran.

Comments ()


OE-CUSSE----Ponte Boot Oe-Cusse ne’ebe mak ligasaun entre Diresaun Palaban (Lifau) ho postu administrative Citrana konstrui ho valor orsamentu millaun $17.5 dollar Amerika iha sabadu (10/06) hetan inagurasaun husi Prezidente Republika Timor-Leste Francisco Guterres. Iha inaugurasaun ba ponte ne’e Prezidente RDTL akompana husi Prezidente Regioaun Administrasaun Espesial Ambeno Oe-Cusse no mos Ministeriu relevante inklui konvidadu espesial sira seluk.

Comments ()


DILI----Relasiona Kooperasaun servisu entre Banku Mandiri ho Camara Comersio Industria Timor Leste (CCI-TL) ba implementasaun projetu pilotu Kreditu ne’ebe implementa iha munisipiu Ermera (Gleno) lao ho sucesu. Tuir Oficial Dezenvolvimentu negosiu Banku Mandiri Muhammad Arif hateten katak implementasaun projetu pilotu ne’ebe mak halao iha fulan februari liu ba oras ne’e lao ho sucesu tanba benifisiariu sira kompri rekezitu ne’ebe mak banku Mandiri fo.

Comments ()


DILI----Operasaun aviaun Citilink ne’ebé halo voo (semo) Denpasar-Dili ne’e bazeia ba akordu entre estadu rua, Timor-Leste no Indonesia, ne’ebé halao iha tinan hirak liu ba ho Garuda Indonesia Aiways (GIA). Maibe tanba GIA nia rute iha merkadu nakunu mak haruka fali Citilink halo operasaun Denpasar-Dili

Comments ()