DÍLI----Governu garante orsamentu 2019 sei aumenta liután ritmu dezenvolvimentu no sei fó esperansa fila fali ba merkadu, investor sira, atu nune’e hotu-hotu bele servisu no lori kresimentu ekonomia ne’ebé di’ak no kualidade ba nasaun foun Timor-Leste.

Comments ()


DÍLI----Liuhusi reuniaun Konsellu Ministuru semana liubá Banku Dezenvolvimentu Aziatiku tiku (ADB) halo aprezentasaun hodi fahe métodu atu halo previzaun ba lala’ok dezenvolvimentu Timor-Leste nian iha futuru.

Comments ()


DÍLI----Iha reuniaun Konsellu Ministru hahú halo ona ajudikasaun kontratu ba konslutor sira atu tau matan ba prosesu implementasaun no projetu supervizaun, konstrusaun melloramentu manutensaun ba estrada nasional husi Baucau ba Venilale no husi Venilale ba Viqueque.

Comments ()


DÍLI----Governu liuhusi enkontru Konsellu Ministru (KM) aprova dekretu foun ba estatutu Banku Nasional Comerciu Timor-Leste (BNCTL) ne’ebé aprejenta husi Ministru Reformalejilativa Asuntu Parlamentar Fidelis Leite Magalahaes no Ministra Finansas interina Sara Brites Lobo.

Comments ()


DÍLI----Kompaña Heineken Timor, S. A Hamutuk ho Asosiasaun Empresarial Mulher Timor Leste (AEMTL) no Primeira Dama Inagura kios hitu ne’ebe mak hili husi AEMTL mak Maria Sousa Amaral-Hera, Maria Dias da Costa-Hera, Juliana D. S Macedo-Aimutin, Elisa S. D. Reis-Santa Cruz, Carmen P. De Jesus-Camea, Becora, Isabel das D. Tilman-Becora, no Rosalia B. da silva-Tibar hodi ajuda sira kondisaun moris povu nian iha vida negosiu.

Comments ()