DÍLI----Lider jerasaun foun Mariano Assanami Sabino hateten selebrasaun loron 4 Setembru 1999 no 4 Setembru tinan 2019 hanesan reflesaun ida hodi hatudu ba jerasaun foun sira ne’ebé mak lahatene no la akompaña luta Timor-Leste nian to’o hetan ukun rasik aan.

Mariano Assanami Sabino hatete selebra loron importante ida ne’e atu halo reflesaun no hanoin hikas ba luta naruk iha tempu defisil tebes to’o ukun rasik aan. “Ita nia luta ho tempu ne’ebé mak defisil no la’o tempu naruk, ita nia luta nain sira ne’ebé mak sei hamrik ho ita hanesan Xanana Gusmão, Taur Matan Ruak, Lú-Olo, Lere, Mari Alkatiri, Ramos Horta no seluk tan ne’ebé mak agora dadauk sei moris hela ho ita,” dehan Mariano Assanami Sabino iha nia diskursu iha Centru Convensaun Díli (CCD), Kuarta-Feira (04/09).

Assanami hatutan ita selebra loron ida ne’e atu halo relfesaun ida, luta ne’e iha tempu ne’ebé mak defisil no iha grupu ki’ik no iha povu oituan nasaun ki’ik, maibe timoroan aswain duni. Tanba ne’e Assanami kontinua husu nafatin jerasaun foun tenki hakaas aan nafatin, no tenki esforsu iha badinas atu nune’e bele hasa’e dezenvolvimentu nasaun nian. Nia dehan aproveita iha oportunidade ida ne’e imi hotu tenki kaer nafatin funu ida defisil povu ida oituan rai ida ki’ik, maibe bele manan, manan tanba ho ita nia luta rasik manan tanba soliedariedade internasional.

Tanba ne’e ita bainhira ukun an mos ita nafatin hakuak soliedariedade internasional, ita apoiu nafatin ba nasaun sira, ita tulun malu ajuda malu ne’e valor principal ba ita nia sidadaun valor principal ba ita nia kultura. Assanami haforsa apoiu malu ne’e modalidade ne’ebé mak iha tempu rezisténsia, iha Frenti Klandestina, Frenti Armada no Frenti Diplomatika, Frenti tolu hodi kompleta malu, no ida-idak iha nia fatin ba importante ita nia luta rezisténsia no luta ba indepedensia.

Tanba ne’e ohin ita selebra loron 4 Setembru ne’e atu fo hanoin hikas fali, ita nia rai ne’ebé mak ki’ik, maibe ita la’os ki’ik ita nia hanoin boot, no ita nia programa tenki boot hanoin no vizaun tenki luan no iha mehi ne’ebé mak naruk. Nia dehan modalidade ba rezisténsia mak disiplina importante ne’ebé ita tenki kuda iha ita nia moris, hodi kuda iha ita nia kultura, tanba ran rezisténsia ne’ebé mak turuk ba imi tenki kaer disiplina ne’e ba oin.

Nia forsa iha fatin hot-hotu esforsu ida ne’ebé mak modalidade mak ita tenki hakás aan, atu ita bele ukun ita bele duni sai husi ita nia nasuan, no ita mos bele katak lori timor ba mundu lori timor ba dezenvolvimentu rejionál laos lori timor ba iha dapur. Tanba ne’e heroi sira hahú husi Nicolau Lobatu to’o iha Nino Konis Santana ne’ebé mak determinadu ba sira, saida mak timor nia presiza sira fo, no komitmentu ne’ebé mak mate ka moris ukun raisk aan, aluta kontinua luta para venser, luta hodi manan la’os luta atu lakon, liafuan sira ne’e mak hodi kumpri fo sira nia kakorok. (BT)