DILI----Sensus  populasaun ne’ebé governu hala’o  iha tinan ne’e ninia rezultadu preliminariu hatudu katak total populasaun nasaun foun no nasaun ki’ik ne’e iha hamutuk 1,167,242. Kompara ho Sensus 2010 nian ho populasaun 1,066,409, hatudu katak durante tinan lima nia laran populasaun aumenta 100,833 (rihun atus ida, atus walu tonulu resin tolu).

“Rezultadu preliminariu, ne’e seidauk inklui timoroan sira ne’ebé hela iha rai liur wainhira ita halo hotu numeru sira ne’e sei aumenta. Ita nia populasaun kada tinan ne’e aumenta bainhira halo sensus rezultadu hatudu katak populasaun aumenta,” Vise Ministru Finansas Helder Lopes informa ba jornlista sira hafoin Primeiru Ministru Rui Maria de Araújo halo tiha lansamentu ba rezultadu preliminariu Sensus 2015, iha Hotel Timor foin lalais ne’e.

Nia esplika enumerador sira ba vizita kada uma kain ida-ida, iha terenu sira uja istrumenrtu ida ita hanaran lista pergunta, ne’ebé sira husi kada uma kain ida-ida hetan informasuan so ke numeru ne’ebé seidauk mensiaona, seidauk inklui timoroan sira iha rai liur. Tanba ne’e diresaun jeral estatistika sei halo hela analiza depois sei aumenta iha rezultadu final 

Nia dehan sensus ida ne’e data ne’ebé kolekta maka kona-ba populasuan Timor Leste nian. Alende ne’e kolekta mos informasuan kona-ba kondisaun no situasaun sosiu ekonomku uma kain iha Timor-Leste ne’ebé dadus sira ne’e importante ba entidades governu hodi halo politika ne’ebé di’ak.

Maske nune iha dadus ne’e seidauk hatete ekonomiku pursentu hira tanba seidauk too iha relatoriu tematiku. “Aban bainrua too iha relatoriu tematiku ne’e maka ita sei hatene. Ita nia umakain sira ne’e nia kondisaun ekonomia sosial ne’e aumenta di’ak ka nafatin, ka at. Ida ne’e hein tinan oin bainhira rezultadu tematiku iha tinan oin ne’e ita bele hatene los ona,” dehan Helder. (BT)