DILI----Relasiona ho rezultadu husi eventu internasional ne’ebe realiza iha Korea foin lalais ne’e, Centru Treinamentu Juvenil Timor-Leste (CTJTL) aprezenta rezultadu tasa (piala) ne’ebe futebolista sira hetan ba Primeiru Ministru, Sekretaria de Estado Joventude no Desportu (SEJD) inklui Federasaun Futebal Timor-Leste (FFTL) iha edifisiu SEJD, tersa-feira semana liuba.

Comments ()


DILI----Atleta Defisiente ne’ebé iha Federasaun Espesial Olimpic Timor-Leste (FEOTL) nia okos, partisipa iha eventu jogu mundial Los Summer Games iha Los Angeles  California 2015, konsege hetan  medalia osan-mean 3 hodi lori vitoria ne’e mai Timor-Lest. Medalia osan-mean hetan husi atleta ho naran Oscar Alexandre, Feliszarda Marcal no Amelia iha modalidade atletizmu.

Comments ()


DÍLI----Oan husi fundador Federasaun Aikido Japaun “Shense” Abe Houn mai ha sae sabuk ba atleta timoroan hamutuk  nain 44 iha Jinasiu Koni, kompostu husi Dan-1 nain rua inklui sira seluk.

Comments ()


DÍLI----Federasaun Desportu Akademiku Timor-Leste (FDATL) tinan ida ne’e hetan fiar husi SEJD, hodi realiza eventu desportu eskolar ba eskola ensinu baziku no sekundaria, hodi hahu  prepara buka prestasaun atleta liu husi jogu eskolar, ne’ebe hahu iha dia (19-31/09).

Comments ()


DÍLI----Sekretaria de Estado Joventude no Desportu (SEJD) iha tempu besik sei orienta treinador taekwondo Mr. Lin hodi kapasita atleta iha munisipiu hodi nune’e bele hetan prestasaun hodi kompete iha eventu nasional no internasional.

Comments ()