DÍLI----Eventu Festival Nasional Desportu (FND) iha tinan ne’e Munisipiu Baucau mak sei sai uma na’in tanba determina ona Sekretariu Estadu Joventude Desportu (SEJD).

Comments ()


DILI----Federasaun Atletizmu Timor-Leste (FAT) husu Sekretaria de Estado Desportu Promosaun Alta de Kompetisaun (SEDPAK), hodi fo apoiu ba partisipasaun atleta sira nian iha eventu South Asia Games Juvenil (SAGJ) iha Thailand, tanba atleta sira hatudu ona rejultadu positivu ba Timor-Leste.

Comments ()


DILI----hanesan membru ba Federasaun Karate-Do Internasional, Federasaun Karate-Do Timor-Leste (FEKATIL) iha mos obrigasaun hodi partisipa eventu internasional ne’ebé federasaun internasional termina ona, tanba ne’e FEKATIL tinan 2018 sei partisipa eventu internasional 2.

Comments ()


DILI----Bazeia transferensia jogador iha epoka 2018 LFA, Karketu Dili Fc positivu halo kontratu ona ho Jogador Lokal famosu nain 7 no Treinador Estrangeirus 1, ne’ebé seremonia assina kontratu refere realiza iha edifisiu TV Eto.Iha terseiru epoka 2018 LFA jogador (lokal) famosu nain 7 ne’ebé Karketu Dili Fc kontratu mai hotu husi pozisaun pergoju.

Comments ()


DILI----Osorio Florindo promesa se karik eleitu hanesan Presidente iha kongresu Federasaun Futebol Timor-Leste (FFTL), nia sei halo mudansa radikal iha FFTL.

Comments ()