DILI----Federasaun Atletizmu Timor-Leste (FAT) husu Sekretaria de Estado Desportu Promosaun Alta de Kompetisaun (SEDPAK), hodi fo apoiu ba partisipasaun atleta sira nian iha eventu South Asia Games Juvenil (SAGJ) iha Thailand, tanba atleta sira hatudu ona rejultadu positivu ba Timor-Leste.

Presidente FAT Afranio Xavier Amaral hatete, iha inisiu fulan Abril 2018 Federasaun Atletizmu hetan konvite husi internasional hodi partisipa iha eventu South Asia Games Juvenil iha Thailand.

Tanba ne’e iha tempu badak FAT sei hato’o proposta ba governu liu husi SEDPAK, para bele hetan apoiu iha fulan Marsu nia laran. atu nune’e atleta sira bele ba partisipa iha eventu refere.

“Atleta sira ne’ebé agora atu ba kompete iha eventu South Asia Games Juvenil iha Thailand, maioria atleta ne’ebé hatudu ona rejulta diak iha nasaun Filipina no Thailand, hodi lori medalia osan metan no osan mutin mai Timor-Leste.

Ne’e dunik atleta sira ne’e mak nafatin atu ba kompete iha eventu South Asia Games Juvenil iha Thailand, ”informa Presidente FAT ne’e ba Jornalista BT iha k’nar fatin semana liu ba.

Ne’e dunik sira sei esforsu masimu para oinsa bele hetan apoiu husi SEDPAK hodi ba partisipa iha eventu refere. Tanba eventu ida ne’e importante ba Timor-Leste tanba atleta sira iha oportunidade hodi bele hetan rejultadu.

Nia hatutan katak, eventu refere sei hahu iha dia (5-6/04/18), ne’e dunik atleta ne’ebé FAT sei propoin hamutuk nain 6 kompostu husi mane 3 no feto 3, ne’ebé iha kualidade diak. (BT)