DILI----Sekretariu Estado Joventude no  Desportu (SEJD) Leovigildo da Costa Hornai, hateten nia garantia atleta timoroan sira ne’ebe ba partisipa iha eventu internasional Asia games sei lori rejultadu nia mai nasaun foun ne’e. “Hau optimista katak sei fiar atleta husi modalidade hitu ne’e sei lori rejultadu diak mai timor, ne’e dunik hau garantia atleta sira sei la halo moe Timor-Leste iha eventu Internasional Asia Games Singapura,” dehan Sekretaria de Estado iha diskursu Jinasiu GMT semana liu ba.

Nia husu ba Confederasaun Desportu Timor-Leste (CDTL) no federasaun inklui atleta sira tenki asegura orsamentu ne’ebé SEJD fo hodi bele utiliza ho diak , atu nune’e bele hetan benefisiu iha eventu Internasional Asia Games Singapura. Leo hatete, ekipa Selesaun Nasional Futebol Timor-Leste hatudu ona ba mundu katak timor mos bele, ne’e dunik nia hakarak atleta sira seluk atu iha espritu nasionalidade hodi banati tuir, para bele hi’it bandeira RDTL iha eventu Internasional Asia Games Singapura.

Iha fatin hanesan Presidente Confederasaun Desportu Timor-Leste (CDTL), Higinho Trindade hatete, enkontru entre CDTL, Federasaun, CONTL , SEJD inklui atleta sira ne’e ho objektivu atu hamosu transparansia hodi bele hetan amizade diak liu tan, atu nune’e bele fo motivasaun ba federasaun ho atleta sira bele hetan prestasaun ho diak iha eventu Internasional Asia Games Singapura. Higinho hatutan, atleta ho total nain  56 mak sei partisipa iha eventu Internasional Asia Games Singapura, inklui Media ho seluk hamutuk ema nain 82.

Entertantu lista Try Out  ne’ebé Jornalista BT hetan husi CDTL katak, federasaun Taekwondo sei halo try out iha Malaysia ho total orsamentu $22,599.00, federasaun FFTL sei halo try out iha Singapura ho total orsamentu $23,120.00, federasaun Ciclizmu sei halo try out iha Bandung ho total orsamentu $8,504.00, federasaun Atletizmu sei halo try out iha Malaysia ho total orsamentu $11,695.00, federasaun Basketbol sei halo try out iha Bali ho total orsamentu $12,775.00, federasaun Silat sei halo try out iha Bandung ho total orsamentu $16,170.00, federasaun Boxing sei halo try out iha Palembang ho total orsamentu $14,415.00. (BT)