Higinho Trindade
Higinho Trindade

Higinho Trindade
DILI----Relasiona ho prestasaun atleta ne’ebe publiku sempre kestiona tanba laiha kualidade sai kestaun bo’ot ba federasaun, tanba durante ne’e governu aprova orsamentu ba alimentasaun no nutrisaun  atleta nian maibe iha treinu bai bain laiha alimentasaun ba atleta sira ne’e dunik susar tebes Timor-Leste atu hetan atleta ho prestasaun diak.

Prezidente Confederasaun Desportu Timor-Leste (CDTL) Higinho Trindade hatete, orsamentu ne’ebe hetan apoiu husi SEJD ho montante ($.700,000.00) ba eventu Internasional Asea Games Singapore la sufisiente atu akumula atleta sira ba iha asrama, ne’e dunik kada federasaun ida-idak so bele ba halo try out iha rai liur depende ba fatin ne’ebe sira identifika ona. Higinho  hatutan, konaba preparasaun treinu federasaun ida-idak halao iha sira nia fatin, konfederasaun so fasilita deit Nutrisaun, Alimentasaun, nomos Vitamina, inklui ekipamentus ba treinu.

“Konfederasaun hahu ona halo teste fisiku ba atleta sira hodi aumenta sira nia preparasaun, atu nune’e wainhira ba  partisipa  iha Asea Games Singapore bele iha preparasaun ne’ebe masimu,”tenik Higinho  ba Jornalista BT iha edifisiu Jinasiu GMT Dili, tersa (10/03). Entretantu iha parte seluk Prezidente Higinho Trindade esplika katak, durante ne’e CDTL hasoru defikuldade barak maibe sira konsege rejolve, tanba ho vontade no espritu voluntariu husi CDTL inklui Federasaun ida-idak. Higinho hatutan, federasaun barak servisu la lao tanba prezidente federasaun servisu ho voluntariu deit, laiha orsamentu, Tanba ne’e susar tebes federasaun sira atu hasai talentu atleta sira nian. 

“Sai hanesan prezidente hau senti kontenti, maibe sai hanesan ema ne’ebe atu dezenvolve desportu hau sei tristi, tanba to agora hau seidauk konsege hadia desportu ho diak,””dehan Prezidente CDTL ne’e. Nia imforma, durante ne’e CDTL so hetan deit apoiu husi governu liu husi SEJD seidauk iha parte seluk,  apoiu ne’ebe CDTL hetan hodi suporta deit ba aktividade, depois de aktividade hotu atleta sira ida-idak namkari tanba to agora CDTL seidauk hetan orsamentu propriu ba alimentasaun no nutrisaun lor-loron nian ba atleta. Entretantu prezidente federasaun Atletizmu (FTA) Afranio Xavier Amaral hatete, saude mak deside atleta nia distiniu hodi ba partisipa iha eventu Internasional Asean Games Singapore, tanba federasaun seidauk sentraliza atleta sira iha fatin ida, ne’e dunik susar tebes federasaun atu kontrola atleta. (BT)