DILI-Povu Distrito Bobonaro iha Sub-distrito nen, ho suco 50 no aldeia 194. Jeografikamente, Bobonaro iha parte weste Timor Leste ne’ebe baliza ho Provinsia Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonezia nian ,“dehan vice director Luta hamutuk Joaozito Viana Tersa (12/06) semana liu ba iha ninia knar fatin farol Dili.

Comments ()


AILEU-Komunidade suku Seloi Kraik subdistritu Aileu Vila distritu Aileu duranti ne’e seidauk hatene no senti telekomunikasaun nia diak mak oinsa tanba to’o ohin loron suku ne’e rasik seidauk asesu rede telekomunikasaun.Kompania telekomunikasaun ne’ebe hanaran Timor Telecom (TT) ejisti iha nasaun foun ne’e iha tinan 2002 hanesan telekomunikasaun uniku la iha kompetisaun husi telekomunikasaun seluk.

Comments ()


DILI – Hafoin goveru halo eviksaun ba uma kain 11 iha Aitarak Laran ho obrigatoriu sai hosi fatin refere, Tersa semana liuba, relasiona programa hari edifisu foun ministeriu finansas ho andar 10, governu konsege realiza selu kompensasaun ba populasaun sira nebe hetan eviksaun.

Comments ()


Feira ba selebrasaun loron restaurasaun independensia ba dala 10 iha Centru Convencao de Dili nebe partisipa grupo artezenatu hosi distritu nebe hetan antuziasmu maka’as hosi vizitante sira liu-liu ema estranjeiru sira hanesan iha imajen hirak ne’e. Foto BT/Pedro Ximenes

 

Comments ()


CARNAVAL: Eventu karnaval, programa tinan-tinan hosi ministeriu turizmu komersiu no industria (MTCI) hanesan dalan ida atu promove kultura Timor nian. Ba Carnaval 2012, MTCI organiza no hala’o durante loron rua, 17-18 Fevereiru nebe partisipa hosi grupu karnaval sira hosi Dili, distritu 12, no mos grupu balu hosi Flores no Timor Loromonu-Indonezia. Prezidente Republika Jose Ramos Horta akompanha hosi Ministru Gil Alves taka Carnaval 2012 ne’e iha Palacio do Governo. Foto BT/Joanico Guterres

Comments ()