DILI- Servisu patroliamentu jestaun ba merkadu kontinua halao nafatin operasaun iha sidade Dili ba balada hakiak sira hanesan fahi no bibi, maibe animal barak maka sei sirkula, hodi halo foer bairu sira. Maria Mendonça, komunidade Fatuhada, husu ba servisu patroliamentu atu kontrola ba animal ne’ebe to’o oras ne’e sei sirkula iha Sidade Dili, ne’ebe halo foer bairru sra no fo impaktu negativu ba saude ema ninian.

Comments ()


DILI – Folin mina ne’ebe sa’e iha mundu sei fo afeita ba folin sasan nesesidade baziku no mos sasan kostrusaun. Tanba ne’e governu liu hosi Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria (MTCI) tenke kontrola sasan nia folin tanba povu laiha kbi’it atu sosa. Fransisco Vicente, Dosente Ekonomia Universidade da Paz (Unpaz) hateten Timor Leste laiha fabrika, depende liu ba sasan importasaun tanba ne’e bainhira mosu krizi mundial mina folin sa’e, afeita mos ba folin sasan seluk. Comments ()


DILI–Ohin loron, Dili nudar kapital nasaun nian rame ho kareta marka no modelu oioin nebe uluk tempu Indonezia nian la eziste. Maski iha marka oioin hanesan Mitshubishi, Nisan, Toyota, Mazda, no Honda, modelu ida agora ne’e uluk seidauk tama mai iha ita nia rai. Modelu hanesan Mitshubishi Pajero, Toyota Prado, Land Cuizer, Hi-Lux, Nisan Terrano ohin loron trankadu loos iha Timor Lorosa’e.

Comments ()


DILI-Ministeriu Infrastrutura liu husi Diresaun Nasional Transporte Terrestres (DNTT) fo sairegulamentu foun ba tarifa tranporte publiku mikrolet iha Dili laran hahu husi diresaun 01 to’o 10 katak pasajeiru sira estudante selu $0,10 (centavos sanulu), no ba pasajeiru normal ka baibain $0,25 (quarter/centavos ruanulu resin lima).

Diretor DNTT Silvestre de Oliveira, L.Ed ba Business Timor, Sesta (29/06), iha ninia knar fatin Balide Dili hatete tarifa ne’e bazeia ba lei sistema transporte publiku governu nian no 2 /2003 de 10 Marsu, artigo 2 no 1. Konaba tarifa transporte ne’ebe fo sai oreintasaun konstituisional ba alinea artigo 116 ba konstituisional da republika. Comments ()


DILI–Relasiona ho politika governu Timor Leste iha tinan mandatu ikus hodi implementa projetu $3.00 ne’ebe oras ne’e lao iha Dili laran hodi hamos foer iha kapital povu sira husu governu atu bele kontinua. Tanba husi projetu $3.00 fo ona servisu balu ba povu sira ne’ebe durante ne’e la hetan servisu iha Dili liu husi programa refere kria kampu servisu ba povu sira.

Comments ()