DÍLI----Xefe Unidade Banco de Sange, Gilberto Madeira preokupa ho rekursu humanu husu ba Governu liu husi Ministeriu Saude haree ema ho grau servisu hasai ran tenke aumenta iha Hospital Nasional Guidu Valadares (HNGV).

Comments ()


DÍLI----Negosiantes Ambulante sira husu ba Oitavu Governu ida ne’e bele iha politika ida atu kria fatin ba sira atu sira halao sira nia negosiau ne’ebe mak diak no Seguru.

Comments ()


DÍLI----Reitor Universidade Dili (UNDIL) Jose Bello husu ba Governu liu husi Sekretáriu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), tenki iha koperasaun ho nivel Universidade sira atu labele hare no depende liu ba iha formasaun sira hotu iha Teretoriu laran tomak maibe presiza haree mós ba iha nivel universitari sira.

Comments ()


DÍLI----Estudantes foun Universidade Dili (UNDIL) hamutuk atus 333 hala’o orientasaun loron tolu hodi priense rekezitus sira i justifika estudante foun sira sai hanesan estudante legal iha Universida nomos oinsa hatene lala’ok iha universidade nian.

Comments ()


DÍLI----Jardin Díli laran kontinua hetan estragus husi komunidade ne’ebé la iha konsiensia tanba Lei ne’ebé atu regula fraku ho ida ne’e difisil tebes atu kontrola Jardin hirak ne’ebé sai mós hanesan fatin Turizmu hodi atrai Turista sira.

Comments ()