DÍLI----Negosiante sira iha merkadu Taibesi halerik tanba negosiante sira fa’an sasan dezorganizadu nune’e, sosa na’in sira defisil atu ba hola sasan iha merkadu no sasan sira ne’ebé sira sosa tutan atu mai fa’an dala barak dodok no soe estragra de’it.

“Sasan sira ne’ebé ami lori mai mak Hudi, Talas, Fehuk, Ai-Farina ami mai faan mós ema ladun mai hola, dala ruma Hudi sira ne’e dodok hotu ami ba soe tiha de’it,” hatete negosiante Balvina Sarmento ba Jornalista BT iha mekadu Taibesi, Dili, Tersa-Feira (24/09/2019).

Dala barak sosa nain sira la ba merkdu tanba iha estrada ibun negosiante sira fa’an iha fatin fatin nune’e afeita tebes ba sira nia rendimentu, no husu ba parte kompetente atu organiza didi’ak. “Sosa nain sira mai loron ida mai dalaruma la mai liu entaun semana ida ami bele hetan $5 to’o $10 hanesan ne’e tanba ami nia sasan sira ne’e dodok de’it mak barak,” hatete negosiante ne’e. Negosiante ne’e husu ba parte kompetente atu halo mós vizita hodi haree no bele organiza didiak negosiante sira.

“Ami nia rekomendasaun ba governu mak ne’e karik bele governu sira bele tama mai iha laran para hare ami vendedor sira iha laran ne’e sasan sira mós la folin, halo oinsa bele mai hola netik ami nia sasan” dehan Balvina. Nia haktuir, Tamba husi sasan sira ne’e mak ami bele hetan netik osan uituan atu here ami nia uma laran no sustenta ami nia oan sira atu eskola.

Iha fatin hanesan Belina do Santos mós hatutan, durante tinan 4 ami iha laran ona maibé ami mak hanesan ne’e hela de’it tamba sira ne’ebé mak faan iha liur ema sosa mak sira nia sasan de’it ema mak sosa sira latama mai iha laran senti triste tebes. ‘’Ami durante tinan 4 husi laran to’o agora ami senti triste tamba ami iha laran deit, sasan sira ne’e dalaruma balun balun faan iha liur tamba ne’e ami triste tebes tamba sasan sira barak mak lakon no sai dodok ‘’. dehan Belina do Santos.

Nia Afirma, Tamba buka modal mos hanesan modal sira ne’e bele lakon hotu, loron ida ema mai hola mak 1 dolar deit ida diak liu mak semana ida bele hetan $5 dollar to’o $10 dollar hanesan ne’e, husi bo’ot sira bele mai iha ne’e maibé sira lao liu tiha deit sira la hola sasan.

Nia haktuir, Tamba ne’e husu ba governu karik bele haruka sira ne’ebé faan iha liur ne’eba para tiha hodi bele mai hotu iha laran, atu nune’e $1 dollar ga $2 dollar ita bele hetan hanesan, labele sira faan iha liur deit mak hetan ami iha laran ne’e ami nia sasan sira sai dodok hotu tiha de’it.

Nia Salienta, Tamba sasan sira ne’ebé ami faan ne’e atu bele hetan osan karik atu sustenta ami nia uma laran no sustenta ami nia oan sira atu eskola. Maibe iha liur ne’eba ne’e sira faan tiha ona iha ne’eba entaun ami sira iha laran ne’e labele hetan, tamba ne’e husu ba governu tau matan netik ba ida ne’e ami mos business ami bele hetan netik osan ba para hare ami nia moris, dehan Belina. (BT)