DÍLI----Sekretáriu Estadu Joventude no Desportu (SEJD) Nélio Isaac Sarmentu fo posse ba joven 132 hodi sai membru Palamentu Foinsa’e (PF) ba Periódu 2019-2022. Tan ne’e Joven 132 hetan Pose sai membru Parlamentu Foinsa’e la’os Munisipiu ida deit, maibe mai husi Munisipiu Sanulu Resin Rua (12) inklui RAEOA.

Sekretáriu Estadu Joventude no Desportu (SEJD) Nélio Isaac Sarmentu hateten husi total 132 ne’e Reprezenta Postu Administrativu (65) nian, iha kada Munispiu nain rua feto ida no mane ida, inklui mos difisiente nain rua.

“Membru Parlamentu Foinsa’e hamutuk 132 ne’ebe mai husi munisipiu sanulu resin rua inklui RAEOA, kada postu ida joven nain rua feto ida no mane ida no kada munisipiu mos hanesan feto ida no mane inklui mos ema ho difisiensia, ne’e mai husi rezolusaun Governu ne’ebe maka iha kedas IV Governu konstituisional, atu oinsa maka fo espasu ba foinsa’e sira atu aprende,” dehan Sekretáriu Estadu Joventude no Desportu (SEJD) Nélio Isaac Sarmentu ba Jornalista sira iha Salaun Delta Nova Comoro, Sexta-Feira (20/09).

Govenrnante ne’e dehan Parlamentu Foinsa’e hanesan fatin ida atu aprende no prátika lala’ok demokrásia nian, ne’ebe sira aprende los oinsá atu koñesimentu kona-ba saida maka demokrásia, atu hatene mos kona-ba lideransa material sidadánia. Nélio dehan materia hot-hotu ne’ebe relasaun kona-ba moris iha nasaun diretu demokrátiku ida, nu’udar sidadaun no lideransa ida, atu kontribui ba nasaun ida ne’e, hodi prepara atu sai lider ne’ebe diak ba nasaun ida ne’e nia futuru.

Tanba ne’e maka ita bolu dehan Parlamentu Foinsa’e ne’ebe tama ona ba periodu dala-4, ita kompara ba Parlamentu Nasionál karik sira tama ona IV lejislatura durante mandatu tinan tolu nia laran. Nia informa Durante tinan tolu ne’e saida maka atu hala’o iha Munisipiu, ne’ebe maka atu aprende, joven ne’ebe maka atu sai síviku, hodi hatene eleza sira nia dever no diretu iha estadu demokrátiku ida ne’e.

SEJD haforsa tan Joventude hamutuk 132 ne’ebe Parlamentu Foinsa’e eleitu husi Munisipiu hot-hotu, hahú komesa fulan kotuk liuba, halo selesaun ba kada Suku, too iha Munisipiu ne’ebe reprezenta nain rua husi Postu Administrativu. Nélio afirma Munisipiu ida kada postu iha reprezenta ema nain rua, feto ida no mane ida, inklui mos reprezentante husi ema ho defisiente ne’ebe maka iha feto ida no mane ida.

Koordenador Parlamentu Foinsa’e Periodu 2019-2022 Postu Administrativu Cristu Rei Munisípiu Dili, Andre José Manuel Sarmentu Paulo hatutan, kona-ba servisu koordenadór nian ne’ebe maka sei hala’o ba Parlamentu Foinsa’e nian ba periódu dala 4 nian ba tinan 2019 to’o 2022, ne’ebe koordenadór sei halo iha responsablidade boot, atu hamutuk ba maluk sira ne’ebe maka tama ona iha Parlamentu Foinsa’e.

Tanba ne’e koordenadór nia kna’ar ne’e boot tebes, atu nune’e bele inkaiza ba maluk sira hotu, hodi nune’e bele informa informasaun ba maluk sira hotu iha munisipiu sanulu resin rua inklui mos RAEOA. (BT)