DÍLI----Grupu Artezanatu OTAS FOUN reprezenta munisípiu Vikeke partisipa iha eventu kompetisaun artezanatu hodi demonstra produtu sira ne’ebé sira produz hosi sira ninia kreatividade no talentu.

Koordenadór Grupu artezanatu Otas Foun Manuel Pinto hateten sira sente kontente hetan konvite husi Ministériu Turizmu hodi partisipa iha eventu kompetisaun artezanatu hodi demonstra ida-idak nia talentu no kapasidade atu produz matéria prima sai artezanatu ida ne’ebé mak iha kualidade no iha valor iha merkadu.

“Grupu Otas foun harii husi juventude Vikeke oan sira durante tinan 5 nia laran no iha ona esperiénsia barak hodi produz materials prima hanesa ai sira hodi ukir no produz sai Artezanatu ida furak no iha valor ba ekonomia,” Dehan Koordenadór Grupu Artezanatu Otas Foun Manuel Pinto ba Business Timor (BT) Iha Centru Convensaun Dili (CCD), Kuarta-Feira (28/08).

Manuel hatutan tan katak Grupu Otas Foun iha esperiénsia hodi partisipa iha eventu kompetisaun no espozisaun dala haat ona tanba hakarak duni hatudu talentu natureza ne’ebé mak iha nune’e hetan mós terseiru lugar husi kompetisaun iha tinan 3 liuba. La fasil atu kompete ho maluk sira husi munisípiu seluk maibé hakarak hatudu duni talentu rasik hodi bele kontribui ba artezanatu iha rai laran.

Nia salienta tan katak husi esperiénsia hodi mós hetan estudu komparativu iha nasaun Tailándia hodi hetan mós esperiénsia di’ak hodi hamosu inisiativa di’ak atu kria grupu Otas Foun ne’e. Ho vontade aprende barak hodi hasa’e tan kreatividade hodi bele kria produtu ida ne’ebé mak bele iha valor di’ak, nia dehan. Grupu Otas Foun iha membru nain 3 ne’ebé mak servisu makas atu bele demonstra ami nia rezultadu produtu ba públiku atu bele hetan benefísiu ruma husi ami nia obra.

Espetativa ba kompetisaun ne’e hakarak de’it atu bele promove valores talentu ne’ebé mak iha, maibé hakarak mós husu ba parte kompetente sira liu-liu ba ministériu Turizmu atu bele promove ami nia kreatividade ne’e hodi bele fó benefísiu ba ami hodi bele responde nesesidade. Tanba bainhira la iha benefísiu mak sei halakon vontade atu servisu no sei husik tiha talentu ne’e hodi ba servisu fali iha toos ou natar ne’ebé mak bele sustenta ami nia moris.

Tuir relatóriu iha hatudu katak entuziazmu atu sosa produtu artezanatu menus tebes husi komunidade Timoroan maski ba sira iha osan, no ema estranjeiru hanesan turista mak sempre sosa maibé la barak. Hakarak atu husu ba membru governu sira hotu atu bele sosa ami nia produtu artezanatu hodi bele uza nu’udar kenan-kenagan souvenir ba vizitante espesiál husi nasaun ruma tanba ida ne’e bele tulun hamoris grupu artezanatu sira hodi mós promove ba nasaun seluk. (BT)