DÍLI----Xefe Unidade Banco de Sange, Gilberto Madeira preokupa ho rekursu humanu husu ba Governu liu husi Ministeriu Saude haree ema ho grau servisu hasai ran tenke aumenta iha Hospital Nasional Guidu Valadares (HNGV).

Xefe unidade Banco de Sange informa realidade ne’ebé dadaun ne’e akontese iha Hospital Nasional Guidu Valadares sistema lao ladiak rekursu humanu konba área hasai ran menus husu governu liu husi ministeriu saude tenke tau iha konsiderasaun hodi hadia sistema iha rekursu humanu nian.

Xefe unidade banco de sange Gilberto Madeira hateten problema ne’ebé iha susar hetan ran ema voluntariu mai hasai ran tauk pasiente ne’ebé baixa presiza ran maibe ran laiha ami tenke obriga pasiente nia familia hasai ran bele salva sira. “Ami iha implemeta oin rua ida voluntarimente mai hasai ran no ida seluk pasiente ne’ebé baixa ona iha HNGV presiza ran tenke buka nia famila hodi hasai ran maibe susar nafatin pasiente barak" hateten Gilberto ba Jornalista Segunda-Feira (17/02).

Xefe dehan katak, ran A no B susar atu hetan kona-ba ran O ema barak maibe ran rua ne’e mak laiha pasiente barak ami labele halo buat ida tanba ne’e governu tenke hadia sistema rekursu humanu kona-ba ran nia hodi aumenta tan ema iha área ida ne’e. Nia afirma durante Cruz Vermeilla Timor-Leste servisu voluntariu halo sosializasaun hetan ema sira ne’ebé fo aan volutariamente hakarak mai iha Banco de Sange hasai ran balun tauk la kohi hasai ida ne'e ami labele obriga ema tenke hasai ran.

Nia hatutan Governu liu husi Ministeriu Saude tenke tau iha konsiderasaun bele hadia netik sistema labele hanesan ne’e bebeik rekursu humanu kona-ba begraun hasai ran menus liu ema laiha se tinan ba tinan nune’e hela deit pasiente sira presiza ran lalais ran laiha sente ida ne’e la diak. Tanba ne’e husu ba maluk joven timorona hotu labele tauk mai hasai ran tanba liu husi ran ne’ebé mak imi fo ne’e turuk ida bele salva maluk pasiente sira ne’ebé moras. (BT)