DÍLI----Governu Timor-Lesta liu husi Ministru Transporte Komunikasoens (MTT) iha reniaun konsellu Ministru aprova ona Resolusaun konabá Konstrusaun Aeroportu Baucau nian iha futuru.

Reuniaun ida ne’e atu hamutuk bele fó ideia klaru ba malu atu nune’e bele kongratiza Governu iha komitmentu bele funsiona Aeroportu refere.

Tuir Ministru Transporte Komunikasoens (MTT) José Agostinho da Silva hateten Reuniaun ho konsello Ministru aprova ona rezolusaun konsellu Ministru sobre Estatutu Aeroportu Baucau nian, ba futuru ida ne’e sei sai aeroportu multi funsaun, tan ne’e desizaun fo sai bele konkretiza Governu nia komitmentu atu refunsiona Aeroportu Baucau.

“Ba estutu ne’ebé mak ohin hau dehan ne’e. ba Multi Funsi, tan ne’e mak komersiu ba buat hotu Militar ita hare pedidu mai tanbá ida ne’e, proposta ida ne’e ita nia Sua Exelensia Ministru Defesa mak aprezenta ba utilizasaun atu nasaun nia diak ba multi funsi, tantu parte Militar mós utiliza parte sivil mós utiliza, maibé orsida ba prosesu operasionalizasaun ne’e, kompeténsia Ministeriu Transporte mak bele jere,” dehan Ministru Transporte Komunikasaun (MTT) José Agostinho da Silva hafoin partisipa debate iha Parlamentu Nasionál (PN) kinta-Feira (31/01).

Ministru esplika rehabilitasaun kria kondisaun ne’ebé mak diak, hanesan Aeroportu Baucau ninia estatutu Aeroportu Intrnasionál maibé durante ne’e la funsiona ho diak, tanbá ne’e mak TL sei kria kondisaun ne’ebé diak hanesan Tore kontrolu iha terminal, monta Pista baut.

Komponente integradu husi aeroportu ninian, buka oinsá atu nune’e kria kondisaun ne’ebé mak priense rekejitu aviasaun ninian tuir lei Aikaul ninian, nune’e bele fó atendementu ne’ebé mak seguru diak, inklui Pista ida ne’ebé naruk bele akomoda aviasaun ho tipu bót no mós ninia Aefron sira ne’ebé mak bele fó espasu atu nune’e bele aviaun sira bele para.

Nia dehan Aeroportu Baucau Governu seir esforsu oinsá bele priense rekejitu internasionais, atu bele fó rendimentu ba públiku, seguru ho dignu. Kona ba dezeno Tuir ministru katak sei dezenhu Mestri ida hodi sai Matadalan ba prosesu konstrusaun ne’e rasik, tanba buat hotu diak tenki tuir prosedimentu legal no prosedimentu normal. Tan ne’ebé Konsellu Ministru Aprova oinsa governu esforsu bele aselera prosesu nune’e bele fo rendimentu ba kofre estadu, tanba parte Guvernu sei lataka dalan ba parseiru sira ne’ebé hakarak investe iha Aeroportu.

“Ho nu’une desizaun estratéjiku Guvernu ninian, ate komponentes hot-hotu ita hare asuntu ne’e ho diak, ita nia intervensaun mós hanesan presiza iha estabelese ekipa konsolve atu bele hare asuntu ne’e ho diak ne’ebé mak bele involve komponente parte Ministériu Defesa Ministériu Interior Ministériu sira ne’ebé mak atu hare ho asuntu ne’e diak,” dehan nia. (BT)