VENILALE----Maske governu anterior apoiu ona ba komunidade agrikultor hodi hetan susesu, maibe presiza mos governu nia kontrolu, tanba durante ne’e apoiu ne’ebé iha oras barak mak sai privadu hanesan Hand-Traktor.

Atu moderniza servisu agrikultor iha baze, tan ne’e presiza ema hotu nia kontribuisaun ba governu entre komunidade ho governu atu servisu hamutuk ho agrikultura sira iha munisipiu. Tanba ne’e nia prekupa ho Hand-Traktor ne’ebé oras ne’e sai problema iha Munisipiu Baucau, tanba barak sai privadu no balun paradu no át.

“Agora dadaun ita koalia konaba hantraktor grupu ne’ebé sai problema iha Munisipiu Baucau ne’ebé mak oras ne’e sai realidade no hatudu katak , problema ne’e mai husi governu, tanba governu ladun tau atensaun no ladun kontrolu ho di’ak,” komunidade ne’e kestiona makaás konaba ekipamentus ne’ebé hetan apoiu husi governu.

Nia afirma, bainhira hand-traktor ne’e fahe ba grupu iha ema barak mak inklina an iha grupu ne’e hodi forma strutura, maibe realidade pessoal balun uza ekipamentus sai privadu, tan nee presiza kontrola no governu la bele nonok.Tanba atu hasáe rendimentu produsaun presiza ekipamentus nomos apoiu tekniku husi ministeriu relevante hodi nune’e senvisu ne’e bele transparate no benefisiu ba ema hotu.

Nia lamenta tebes ho desizaun governu nian katak tenpu badak ministeriu atu servisu hamutuk ho loder local atu foti medida, maibe realidae ate agora desizaun ida ne’e la mosu ate agora. (BT)