OSSOALA----Governu no Parseru  Internasional sira iha TL implementa ona programa barak iha area rurais, maibe komunidade iha suku Osoala seidauk sente, tanba suku refere izoladu tebes no do’ok tebes husi sidade. “Geografikamente suku Osoala kategoria ba suku nebe izoladu tebes, tanba do’ok husi sidade no seidauk sente finalidade dezenvolvimentu  ne’e ninia rohan,” lia hirak ne’e hato’o husi xefe Suku Osoala Tomas X. Dos Reis ba BT sabadu semana kotuk.

Lider lokal ne’e tenik, total populasaun iha suku Osoala hamutuk 1888. habitantes,  maske programa barak mak implementa ona iha sira nia suku, maibe suku Osola seidauk sente. Tomas esplika, programa prioridade nebe implementa iha suku Osoala hahu tinan 2010 kona-ba kanalizasaun bee moos husi parseru intrenasional CRS Baucau ho nia distansia 1,50 km iha aldeia Loilubu bairo Uaibaí.

Iha mos programa PDDI ne’ebé implementa iha suku Loilubu Uatulari hodi fornese bee moos ba iha suku Osoala ho nia distansia 13 km. Tanba iha mos kanalizasaun bee moos ne’ebé konstroi husi kompañia lokal, Flores Caibada Anawaru. Lda hahu iha tinan 2011. Nia hatutan, iha tinan 2012 konstrusaun irigasaun Yastai-Nhuto aldeia Hoinawai 1 kilo liu husi prograna PDL nebe konstroi husi kompania LNzer Baucau.Lda.

Depois iha tinan 2013 implementa tan programa PDD II no PDL projetu ne’e konaba, rehabilitasaun estrada husi Loilubu Wutulari to’o hia suku Osoala ho nia distansia 11, 44 kilo husi kompania Sumber Unip.Lda. Maske implementa ona  kilo 7, maibe sei falta 4 kilometru, atu kompleta, maibe kompania refere sei hein ba tinan oin atu kompleta obra ne’e.

Nia hatutan, iha tinan 2014  iha tan projetu konstrusaun ba rehabilitasaun irigasaun Káunura ho nia distansia 60 metrus I obra ne’e ka’er husi  kompania Planaltu Leste. Lda. Iha tinan 2015, suku Osoala hetan sorte bo’ot, tanba iha projetu 7 nebe implementa iha suku Osoala mak hanesan konstrusaun foun no rehabilitasaun bee moos 4, konstrusaun estrada 1, konstrusaun irigasaun 1 no konstrusaun ensino baziku 1.

Projetu hirak ne’e mai husi governu nomos parseru internasional sira, nebe halo kooperesaun hamutuk iha TL hodi atende nesesidade komunidade nian iha terenu. Nudar lider lokal hakarak hato’o, liu husi relatoriu annual nebe nia iha hodi husu nafatin tulun atu kontinua tan programa seluk ba suku Osoala, tanba komunidade barak seidauk sente dezenvolvimentu ne’e nia rohan. (BT)