DÍLI----Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA) vizita Sentru Jestaun Lafaek (SJL) Hera atu ajuda sientista sira mai husi Australia foti hela sampel analisis DNA hodi hare rezultadu tanbá relasaun Lafaek husi Nasaun Timor-Leste ho lafaek Nasaun Austrália diferensia.

Comments ()


DÍLI----Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA) inagura lixeria fatin so’e lixu iha Aldeia 04 Markoni Suku Fatuhada ho inagura ne’e oinsá komunidade sira ne’ebé mak hela iha Aldeia refere labele so’e lixu arbiru iha Aldeia ne’e tanbá komunidade iha Aldeia refere maioria la iha konsiensia atu soe lixu iha nia fátin.

Comments ()


DÍLI----Relasiona ho enkontru ne’ebé CCI-TL hala’o ho SEFOPE iha loron (06/02) deside ona katak, iha tempu badak parte rua sei estabelese Memorandum of Understanding (MOU) hodi dezenvolve fatin Turizmu Komunitáriu iha munisipiu sira.

Comments ()


DÍLI----VIII Governu liu husi Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) dadauk ne’e servisu hamutuk ho Cámara Comérsiu Industria Timor-Leste (CCI-TL) atu asegura dezenvolvimentu Ekonómiku Timor-Leste hodi loke kampu servisu ba timoroan sira.

Comments ()


DÍLI----Impase polÍtika ne’ebé la’o iha rai laran oras ne’e dadauk, fó impaktu ba ekonomia rai laran tanba, sirkulasaun osan la dun la’o diak iha rai laran tanba osan uza de’it orsamentu doudésimu, kapital ba dezenvolvimentu laiha, tanba iha de’it maka kapital menor, ho nune’e osan labele sirkula di’ak iha rai laran.

Comments ()