DÍLI----Asosiasaun HAK deskobre katak Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál, tinan barak ona ladun tau interese povu nian. “Durante tinan balun nia laran, liu-liu periodu legislativu dalimak, kuaze deputadu sira barak mak ladun hatudu nia kualidade nudar lejislador,”dehan Xisto dos Santos ba jornalista sira iha Asosiasaun HAK, Farol, Kinta (16/01).

Comments ()


DÍLI----Kompañia Crown Unipessoal Lda. ne’ebé hetan fiar husi Ministériu Obras Públika (MOP), liu husi Diresaun Nasionál Peskiza no Laboratóriu (DNPL) hodi sosa ekipamentu peskiza Fallin Weight Deflectometer (FWD), entrega ona ekipamentu peskiza ba governu atu nune’e bele teste kualidade obra estrada iha Timor laran tomák.

Comments ()


DÍLI----Tuir planu APORTIL sei aloka orsamentu millaun $1 atu halo terminál ba passajeiru sira ne’ebé hakarak ba Atauru no Oe-cusse iha Portu Díli ne’ebé inagura ona. Prezidente APORTIL Flavio Neves esplika sei tau millaun $1 atu hahu ona halo terminal ba passajeiru sira, atu komunidade sira bele hein iha fatin dignu ida atu ba Atauru no Oe-cusse.

Comments ()


DÍLI----Governu Timor-Leste ho Japaun iha loron Kuarta 15/01/20 halo ona Inaugurasaun ba Portu Dili ne’e konstrui ho fundu mai husi governu Japaun, portu ne’e sei fasilita komunidade iha Setór transporte marítimu hodi hala’o atividade ekonomia ho dignu no seguru.

Comments ()


DÍLI----Tinan 2019 Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK) apoiu orsamentu ba proposta uma lulik husi minisipiu-12 inklui RAEOA hamutuk-27 no total orasmentu ne’ebé apoiu ba uma lulik ho montante $40 mill. Tuir Sekretariu Estadu Arte no Kultura Teofilo Caldas, hateten ba tinan 2019 SEAK apoiu orsamentu ba uma lulik hamutuk-12 hafoin SEAK simu proposta hodi husu apoiu governu nian.

Comments ()