News

  1. Ekonomia
  2. Politika
  3. Desportu
  1. Lalenok Sidade Dili
  2. Ami nia Lian
  3. Opiniaun


DILI—Negosiante ne’ebe durante fa’an aifuan senti trieste tebes tanba lahetan rendementu ne’ebe barak tanba rendimentu ne’ebe sira hetan depende ba konsumedores sira sosa aifuan tan ne’e sira senti triste tebes.

“Aifuan ne’ebe mak ami fa’an durante ne’e balun mai husi distritu hanesan, vikeke,Liquica,Covalima inklui Aileu,liliu hanesan,aifuan hudi mai husi distritu vikeke,Aidila,Liquica,sira senti triste tanba kada loron sira hetan deit $20,00 selae $10,00 kompara ho tinan kotuk loron ida sira hetan $40,00 ou $50,00”hateten Joao Marques nudar negosiantes ne’ebe fa’an aifuan ba BT kuarta (22/08) semana liu ba iha ninia knar fatin lecidere Dili semana liu ba.

Iha fatin hanesan,Bendito Maya hateten konaba rendementu depende ba ema ne’ebe mak ba sosa tanba agora dadaun ne’e sira ladun hetan rendementu dala ruma loron ida hetan deit $10.00 tempu diak bele hetan netik $20.00 to’o $30.00, loron tomak ami bele hetan deit $10.00 karik konsumedores sira mai sosa entaun bele hetan netik $20,00 to’o $30,00 hodi osan sira ne’e bele susenta fila fali ami nia nesesidade lor-loron inklui uza hodi haruka oan sira ba eskola”nia komenta.

Entertantu Lourenco De Jesus hateten tinan uluk sira hetan rendementu diak tanba loron ida sira bele hetan to’o $50.00,maibe ba tinan ida ne’e sira senti triste tanba ladun hetan rendementu ne’ebe hanesan ho tinan uluk. “Ami senti triste uitoan tanba aifuan balun sosa tutan husi ema ne’ebe lori mai husi Distritu hanesan,Aidila fuan ida fa’an $2.00 ,hudi ramun ida $10.00, tanjarina fuan hat $2.00 no seluk tan”tenik Lourenco. (R-4)